Formulari de registre

Bases del concurs

1.- EMPRESA ORGANITZADORA DE LA PROMOCIÓ
L’Agrupació de Comerciants de les Borges Blanques amb domicili a Carrer Ensenyança 24, 25400 de les Borges Blanques i número de CIF G25277195 organitza amb fins promocionals el concurs “Soc qui més gasta a les Borges Blanques (d’ara en endavant, “la Promoció”) d’àmbit municipal i nacional, a desenvolupar a través d’Internet, exclusiu per a usuaris que compren als comerços i establiments membres de l’Agrupació de Comerciants de les Borges Blanques i majors d’edat d’acord amb el que disposa l’apartat de condicions per participar-hi.
2.-DATA D’INICI I DATA DE FINALITZACIÓ
La promoció s’iniciarà el dia 2 de novembre de 2022, i finalitzarà el dia 30 de novembre de 2022.
3.- REQUISITS DE PARTICIPACIÓ I MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ
Els requisits de participació seran els següents:
Podran participar aquelles persones que comprin als establiments associats a l’Agrupació de Comerciants de les Borges Blanques i siguin majors de 14 anys.
Només hi podran participar aquells participants que hagin fet compres i disposin de tiquets i cupons amb codi únic.
Les dades personals amb què els participants omplin el formulari d’inscripció han de ser dades certes i que es corresponguin amb el context i la realitat.
Els participants només es poden inscriure una vegada en aquesta promoció.
La mecànica de la Promoció consisteix en validar quants més codis únics per digitalitzar-los i transformar-los en punts que podran tenir diferents valors segons els dies i la procedència dels cupons de diferents establiments. El dia 30 de novembre es farà un recompte i per ordre de rànquing els guanyadors podran escollir els premis exposats a la galeria https://campanya.comerciantsborges.cat
4.- CONDICIONS DE LA PROMOCIÓ I PREMIS
Els guanyadors es faran públics mitjançant un formulari que s’actualitzarà almenys un cop per setmana. Els 5 primers guanyadors podran triar per ordre el premi que més els hi agradi.
Els premis podran patir algunes variacions pel que fa a marca i articles i estan publicats a l’apartat inicial de la campanya en la secció de descripció de premis. 
5.- LIMITACIONS
Si s’evidencia que qualsevol dels participants no compleix els requisits exigits a les Bases, o les dades proporcionades per participar no fossin vàlids, o bé s detecta un ús fraudulent de cupons, la seva participació es considerarà nul·la i quedaran automàticament exclosos de la Promoció, perdent tot dret sobre els premis atorgats en virtut d’aquesta promoció.
No podran participar en la promoció les persones següents: (i) Els treballadors directes dels establiments que formen part de l’Agrupació. Qualsevol altra persona física que hagi participat directament o indirectament en l’organització d’aquesta promoció o hagi estat involucrat directament o indirectament en la seva preparació o desenvolupament (agència, proveïdors, etc.). També cal tenir en compte que un cop se superin els 300 euros de compra en una mateixa factura i compra diària, l’usuari només rebrà un màxim de 30 punts per compra.
El premi lliurat no serà transferible ni susceptible a alteracions o compensacions a petició dels participants, i no podrà ser bescanviat per qualsevol altre producte ni per diners.
L’Agrupació de Comerciants de les Borges Blanques es reserva el dret, si concorre justa causa i prèvia comunicació en forma legal, d’efectuar qualsevol canvi, suspendre o ampliar aquesta Promoció.
Correran a compte i càrrec del guanyador qualsevol càrrega fiscal o tributària que l’acceptació del premi pogués suposar-li, així com qualsevol altra despesa derivada de la promoció que no estigui expressament assumida per L’Agrupació de Comerciants de les Borges Blanques o les empreses terceres que creen la promoció a les presents Bases Legals.
S’estableix un termini de QUINZE (15) dies naturals des de la data de la concessió del premi, per efectuar qualsevol reclamació motivada. L’Agrupació de Comerciants de les Borges Blanques es reserva, en cas de necessitat obligada, el dret de substituir el premi per un altre de característiques similars.
6.- PUBLICACIÓ DE COMENTARIS O OPINIONS
No es permetran comentaris o opinions el contingut dels quals es consideri inadequat, que siguin ofensius, injuriosos o discriminatoris o que poguessin vulnerar drets de tercers. Tampoc no es permetran comentaris contra un particular que vulnerin els principis de dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. No ens responsabilitzarem dels danys ocasionats pels comentaris que facin els participants a la Promoció, i que en qualsevol moment poguessin ferir la sensibilitat d’altres participants.
7.- EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT
A títol enunciatiu, però no limitatiu, no ens responsabilitzem de les possibles pèrdues, robatoris, retards o qualsevol altra circumstància imputable a tercers que puguin afectar el desenvolupament de la present Promoció, així com tampoc ens responsabilitzem de l’ús que faci el participant respecte del premi que obtingui d’aquesta Promoció, i no assumim cap responsabilitat per cap dany o perjudici de qualsevol tipus que poguessin patir els Participants, guanyador o tercers.
No assumim la responsabilitat en casos de força major o cas fortuït que poguessin impedir la realització de la promoció o el gaudi total o parcial del premi. En cas que aquesta Promoció no pogués realitzar-se, bé per fraus detectats, errors tècnics, o qualsevol altre motiu que no estigui sota el control de l’Agrupació de Comerciants de les Borges Blanques o les empreses contractades per la creativitat i que afecti el normal desenvolupament del Concurs, ens reservem el dret a cancel·lar, modificar, o suspendre-la, incloent-hi la pàgina web de participació.
8.-FACEBOOK/INSTAGRAM
La promoció no està patrocinada, avalada, administrada ni associada de cap manera a Facebook o Instagram, per la qual cosa els Participants alliberen Facebook de tota responsabilitat pels eventuals danys que se’n derivin.
9.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
L’empresa encarregada del tractament de les vostres dades és Audivio Multimedia SLU, amb domicili a Carrer de Lleida 32, 25155 l’Albagés i número identificatiu B25749193.
Audivio Multimedia SLU es pren molt seriosament la protecció de la privacitat i de les teves dades personals. Per tant, la teva informació personal es conserva de manera segura i es tracta amb la màxima cura.
De conformitat amb el que estableix la normativa aplicable en matèria de protecció de dades, i concretament al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques a pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, cada participant, amb l’acceptació d’aquestes bases legals, consenteix que les dades personals facilitades per a la participació en aquest concurs siguin incorporades a un fitxer titularitat d’ Audivio Multimedia SLU per tramitar la participació al concurs i per comunicar-li el premi en cas que resultés Guanyador.
Us informem que les vostres dades personals de contacte seran utilitzades per a les següents finalitats:
Els Participants garanteixen que les dades personals facilitades són veraces i es fan responsables de comunicar a Audivio Multimedia SLU, qualsevol modificació d’aquestes. Audivio Multimedia SLU es reserva el dret d’excloure de la present promoció tot participant que hagi facilitat dades falses. Es recomana tenir la màxima diligència en matèria de protecció de dades mitjançant la utilització d’eines de seguretat, i no es pot responsabilitzar a Audivio Multimedia SLU de sostraccions, modificacions o pèrdues de dades il·lícites.
Els Participants tenen dret a (i) accedir a les seves dades personals, així com a (ii) sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió, (iii) sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, ( iv) oposar-se al tractament de les seves dades i (v) sol·licitar-ne la portabilitat. Els Participants poden exercir tots aquests drets a la següent adreça de correu electrònic info@audivio.tv, indicant el motiu de la seva petició.
Els Participants poden també enviar la seva petició per correu ordinari a la següent adreça: info@audivio.tv. El responsable del fitxer serà l’Agrupació de Comerciants de les Borges Blanques. 
Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, el participant té dret a presentar una reclamació davant d’una autoritat de control, en particular a l’Estat membre on tingui la residència habitual, el lloc de treball o el lloc de la suposada infracció, en cas que considereu que el tractament de les vostres dades personals no és adequat a la normativa, així com en el cas de no veure satisfet l’exercici dels vostres drets.
L’Autoritat de Control davant la qual s’hagi presentat la reclamació informarà el reclamant sobre el curs i el resultat de la reclamació.
Per a més informació, podeu consultar la política de privacitat d’ Audivio Multimedia SLU a través del següent enllaç: https://audivio.pro/politica-de-privacidad/.
10.- CANVIS
Ens reservem el dret de modificar o ampliar aquestes bases promocionals, en la mesura que no perjudiqui o menyscabi els drets dels participants a la Promoció.
11.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
Aquestes bases legals es regiran de conformitat amb la llei promocions i concursos vigent. Seran competents per resoldre qualsevol reclamació o controvèrsia que pugui plantejar-se en relació amb la validesa, interpretació o compliment d’aquestes bases els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Lleida.